موضوع: بودجه بندی ادبیات و مهارت های نوشتاری هفتم و هشتم

 ادبیات هشتم

 

 

موضوع

صفحه

هفته

ماه

مرور بر درس های سال گذشته

ستایش: به نام خدایی که جان آفرید

  درس اول: پیش از این ها، حکایت: به خدا چه یگویم؟

درس دوم: خوب جهان را ببین! و صورتگر ماهر

 

10-9

16-11

22-17

اول

دوم

سوم

چهارم

 

مهر

روان خوانی: جوانه و سنگ، مرور نکات دستوری، آرایه و املای فصل اول

درس سوم: ارمغان ایران

حکایت: همدلی و اتحاد، درس چهارم: سفر شکفتن

شعر خوانی: شرح انتظار، مرور نکات دستوری و آرایه، املای فصل دوم

28-23

34-29

41-35

42

اول

دوم

سوم

چهارم

 

آبان

درس پنجم: راه نیکبختی

درس ششم: آداب نیکان، حکایت: خود شناسی

درس هفتم: آزادگی

روانخوانی: آقا مهدی، مرور نکات دستوری و آرایه، املای فصل سوم

46-43

54-47

58-55

62-59

اول

دوم

سوم

چهارم

 

آذر

 

آزمون نوبت اول

درس هشتم: نوجوان باهوش

درس نهم: قلم سحرآمیز

 

-----------

70-63

75-71

 

اول و دوم

سوم

چهارم

 

 

دی

حکایت: نام خوش بو، املا

درس دهم: پرچم داران، شعرخوانی: ای وطن من

درس یازدهم: شیر حق، حکایت: خود شناسی

درس دوازدهم: ادبیات انقلاب، املای فصل چهارم

76

84-77

89-85

94-90

اول

دوم

سوم

چهارم

 

 

بهمن

درس سیزدهم: یاد حسین(ع)

روانخوانی: شوق آموختن، مرور درس های گذشته و رفع اشکال

درس چهاردهم: درس آزاد

درس چهاردهم: درس آزاد

97-95

102-98

106-103

--------------

اول

دوم

سوم

چهارم

 

اسفند

درس پانزدهم: درس آزاد (تکلیف نوروزی)

شعر خوانی یا روانخوانی آزاد، ارائه درس آزاد دوم ( درس پانزدهم)

درس شانزدهم: پرنده آزادی، کودکان سنگ، املای فصل پنجم

109-107

110

117-111

اول و دوم

سوم

چهارم

 

فروردین

 

درس هفدهم: راه خوشبختی، دوره درس های نوبت اول

روانخوانی: آنسوی پنجره، املای فصل هفتم، دوره درس های نوبت دوم ورفع اشکال

 

122-118

125-123

 

اول

دوم

 

اردیبهشت

 

 

 

 

 

 

 


منبع : گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی منطقه 9 منبع :
برچسب ها : چهارم ,املای ,مرور ,حکایت ,روانخوانی ,آزاد ,مرور نکات ,آرایه، املای ,نکات دستوری